Sju obesvarade frågor om den militära insatsen i Afghanistan. 1:7.

Den svenska militära insatsen i Afghanistan har avslutats så när som på ett femtiotal rådgivare. Rimligtvis måste det finnas massor att lära av den största och längsta utlandsuppdraget i Sveriges efterkrigshistoria. Att vi ska ta till oss de lärdomarna kräver emellertid att vi utreder vad som egentligen hänt. Regeringen har annonserat att en sån utredning är på väg. I en serie texter redogörs här för sju frågor utredarna måste ställa sig.

1. Hur många har dödats och skadats av svenska soldater?

Enligt Försvarsmakten finns det inte längre några strategiska skäl att räkna antalet döda på motståndarsidan. Argumentet är att dödstal, eller ”body count” som det ofta kommit att kallas även på svenska, bara är relevant när två reguljära arméer står mot varandra. I en fråga som för många svenskar lär vara avgörande har vi därför ingen officiell sammanställning. I ett par mycket trovärdiga reportage nämns dödstal i förbigående.

I början av förra året publicerade DN ett reportage om Särskilda Operationsgruppen, SOG. I det uppgav officerarna att deras grupp dödat ”några dussin” afghaner. Några år tidigare följde författaren Johanne Hildebrandt Fortsättningsstyrka, FS19 under deras halvår i Afghanistan. Efter hemkomsten skiljer sig den officiella bilden avsevärt från soldaternas.

”Det sades att FS 19 varit i strid över sjuttio gånger och att de dödat någonstans mellan fem och femton fiender. Den allmänna uppfattningen bland soldaterna var att striderna var något fler och antalet dödade fiender var två-, trehundra stycken.

’Det är synd att de inte säger hur många det är. Det är som om de skäms över vad vi har uträttat’, sa en av soldaterna.” (s. 321)

Med ett par hundra dödade under ett halvår och några dussin av en grupp elitsoldater framstår fem hundra dödade afghaner som en försiktig uppskattning. Med tillgång till vittnesmål och stridsrapporter skulle den siffran kunna göras långt mindre ungefärlig. I besvarandet av den större frågan – var det värt det? – bör de förlorade liven sedan läggas i den ena vågskålen.

 

Se även ”Afghanerna gjorde mig till en bättre människa”.